Què recomanem?

Materials

Els músics necessiten diferents tipus de protecció depenent dels nivells de so amb els quals es troben durant les seves jornades laborals.
Existeixen diferents formes de protecció passiva que mereixen ser tingudes en compte. En destaquem:

Mesures Tècniques en l’emissió:
 • Reduir el so emès pels instruments (per exemple: tancar la tapa del piano)
 • Utilització de sordines
Mesures Tècniques en la transmissió:
 • Reduir el so transmès estructuralment mitjançant elements aïllants
 • Corregir l’acústica del local amb revestiments que esmorteeixin o absorbeixin el so
 • Pantalles acústiques (rígides / flexibles / híbrides)
 • Altres mesures específiques, com pot ser que al situar-se en grades, que aquestes quedin com a mínim 50 cm per sobre de la fila de davant.
 • En front d’una orquestra es deixarà un espai de 2 m sense obstacles
Mesures organitzatives:
 • Triar instruments que emetin el mínim nivell sonor
 • Disminuir el nivell sonor en els Assajos / Actuacions
 • Situar les fonts de manera que s’evitin exposicions innecessàries (Ex:. Elevar els Altaveus / Amplificadors). Col•locació dels altaveus elevats per sobre del terra, el que origina una pèrdua de sorolls de baixa freqüència, tot i que manté el volum suficient perquè el músic toqui a un nivell més alt.
 • Triar locals amb acústica / dimensions adequades
 • Limitar el temps exposició (Ex.: Escurçar els assajos)
 • Controlar l’accés a àrees sorolloses (Ex:. Fossars d’escenari)
 • Rotar el personal entre tasques / posicions més o menys sorolloses (es comparteix la incomoditat de les posicions més sorolloses)
 • Allunyar el treballador de les fonts o d’altres músics. Trompetes i trombons (o similars) han de procurar que el so passi per sobre de la resta de músics, pel que s’haurien de col•locar sobre plataformes o llocs més elevats i els instruments de corda han de comptar amb un espai lliure per sobre d’ells de 2 m
 • Canviar la disposició dels músics: Es poden desbloquejar els metalls situant-los en els extrems (o fins i tot davant dels violins) o, fins i tot, posar-se dret per tocar i / o tocar amb les campanes cap amunt en aquells instruments que ho permetin. Aquests canvis permeten escoltar millor als instrumentistes i els músics se sentiran menys agredits.
 • Triar altaveus i amplificadors amb poca distorsió
 • Reduir el nivell dels monitors “fold-back” a l’escenari o per substituir-los per sistemes de monitorització personals
 • Limitar el volum dels clic tracks auriculars / substituir per llums indicadors o estoretes vibratòries sota el músic
 • Considerar la càrrega sonora de les peces en planificar el repertori: Equilibrar obres sorolloses amb altres més suaus

L’ús de la protecció individual, hauria de ser l’últim recurs respecte les mesures anteriors, però en qualsevol cas es recomana que la mateixa tingui un filtre d’atenuació el més plana possible per evitar distorsions indesitjades en el procés de percepció per part del músic. L’ús d’un protector industrial distorsiona les freqüències de forma desigual i, per tant, la informació rebuda dificulta l’execució per part del músic.

Aquesta mesura està indicada per a músics que toquin els seus instruments o se senten prop d’instruments que generin sons d’altes freqüències (per exemple: violins, trompetes, flabiols i pianos).

En aquest sentit, la millora de la percepció per part de l’artista disminueix el risc per lesions per esforç repetitiu.

Legislació

Posem al teu abast algunes recomanacions i normatives que et poden ajudar a evitar situacions de risc per a la teva vida auditiva.

Descarrega’t aquí el “Código de conducta con orientaciones prácticas para cumplir con el Real Decreto 286/2006